Warunki korzystania

1. Warunki

Podczas uzyskiwania dost?pu do witryny Wiadomo?ci M2, wyra?asz zgod? na przestrzeganie niniejszych warunków korzystania z us?ugi, wszystkich obowi?zuj?cych praw i przepisów oraz zgadzasz si?, ?e jeste? odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowi?zuj?cych przepisów lokalnych. Je?li nie zgadzasz si? na którykolwiek z tych warunków, nie mo?esz korzysta? z tej witryny ani uzyskiwa? do niej dost?pu. Materia?y zawarte na tej stronie s? chronione odpowiednimi prawami autorskimi i prawami dotycz?cymi znaków towarowych.

2. Korzystanie z Licencji

Zezwala si? na tymczasowe pobranie jednej kopii materia?ów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej M2 Notícias wy??cznie do osobistego, niekomercyjnego, przej?ciowego przegl?dania. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie tytu?u, a na mocy tej licencji nie mo?esz:

  1. modyfikowa? ani kopiowa? materia?ów;
  2. wykorzystywa? materia?ów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wy?wietlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
  3. podejmowa? prób dekompilacji lub in?ynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej M2 Notícias;
  4. usuwa? z materia?ów jakichkolwiek zapisów dotycz?cych praw autorskich lub innych praw w?asno?ci; Lub
  5. przenosi? materia?ów na inn? osob? lub „kopiowa?” materia?y na jakimkolwiek innym serwerze.

Ta licencja wygasa automatycznie, je?li naruszysz którekolwiek z tych ogranicze? i mo?e zosta? rozwi?zana przez M2 Notícias w dowolnym momencie. Po zaprzestaniu przegl?dania tych materia?ów lub po wyga?ni?ciu tej licencji, musisz usun?? wszystkie pobrane materia?y b?d?ce w twoim posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Zastrze?enie

  1. Materia?y na stronie internetowej M2 Notícias s? dostarczane w stanie, w jakim si? znajduj?. M2 Notícias nie udziela ?adnych gwarancji, wyra?nych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka si? odpowiedzialno?ci i odrzuca wszelkie inne gwarancje, w tym mi?dzy innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatno?ci handlowej, przydatno?ci do okre?lonego celu lub nienaruszania w?asno?ci intelektualnej lub innego naruszenia praw. .
  2. Ponadto M2 Notícias nie gwarantuje ani nie sk?ada ?adnych o?wiadcze? dotycz?cych dok?adno?ci, prawdopodobnych wyników lub wiarygodno?ci wykorzystania materia?ów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwi?zanych z tymi materia?ami lub na stronach internetowych po??czonych z t? witryn?.

4. Ograniczenia

W ?adnym wypadku M2 Notícias ani jej dostawcy nie ponosz? odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek szkody (w tym mi?dzy innymi szkody za utrat? danych lub zysków lub z powodu przerwy w dzia?alno?ci) wynikaj?ce z korzystania lub niemo?no?ci korzystania z materia?ów na M2 Notícias , nawet je?li M2 Notícias lub upowa?niony przedstawiciel M2 Notícias zosta? ustnie lub pisemnie powiadomiony o mo?liwo?ci wyst?pienia takich szkód. Poniewa? niektóre jurysdykcje nie zezwalaj? na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ogranicze? odpowiedzialno?ci za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mog? nie mie? zastosowania do u?ytkownika.

5. Dok?adno?? materia?ów

Materia?y pojawiaj?ce si? na stronie internetowej M2 Notícias mog? zawiera? b??dy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. M2 Notícias nie gwarantuje, ?e jakiekolwiek materia?y na jej stronie internetowej s? dok?adne, kompletne lub aktualne. M2 Notícias mo?e w dowolnym czasie i bez uprzedzenia wprowadza? zmiany w materia?ach zawartych na swojej stronie internetowej. Jednak M2 Notícias nie zobowi?zuje si? do aktualizacji materia?ów.

6. Linki

Firma M2 Notícias nie dokona?a przegl?du wszystkich witryn, do których prowadz? ??cza, i nie ponosi odpowiedzialno?ci za zawarto?? takich witryn. Zamieszczenie jakiegokolwiek ??cza nie oznacza poparcia witryny przez M2 News. Korzystanie z dowolnej witryny, do której prowadz? ??cza, odbywa si? na w?asne ryzyko u?ytkownika.

modyfikacje

M2 Notícias mo?e zmieni? niniejsze warunki ?wiadczenia us?ug dla swojej strony internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystaj?c z tej witryny, wyra?asz zgod? na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych warunków ?wiadczenia us?ug.

Obowi?zuj?ce prawo

Niniejsze warunki s? regulowane i interpretowane zgodnie z prawem M2 Notícias, a u?ytkownik nieodwo?alnie poddaje si? wy??cznej jurysdykcji s?dów w tym stanie lub miejscowo?ci.

pl_PLPolish